Aktivity

Activities

Naše aktivity pokrývajú všetky fázy projektového cyklu:

   • štúdie a analýzy
   • dizajn a príprava programov/projektov
   • realizácia projektov
   • kontrahovanie a finančné riadenie
   • monitorovanie a vývoj monitorovacích nástrojov
   • hodnotenie projektov
   • evaluácia: ex-ante, mid-term/interim, ex-post
   • evaluačné metodiky, štandardy kvality
   • hodnotenie dopadov
   • školenie, tréningy, poradenstvo v oblasti projektového cyklu a riadenia orientovaného na výsledky
   • budovanie kapacít na monitorovanie a hodnotenie
   • budovanie kapacít na dobré spravovanie a etiku