O nás

Tím

Dagmar

Dagmar Gombitová, spoločníčka D&D, pracovala na PHARE projektoch od roku 1993 a  priamo participovala na realizácii projektov v oblasti trhu práce a verejnej správy.

Od januára 1997 sa zaoberá monitorovaním a hodnotením, začínajúc s predvstupovými programami EÚ a pokračujúc množstvom ďalších intervencií rôznych donorov v rôznych oblastiach. Sústredila sa  tiež na školiace a tréningové aktivity v oblasti monitorovania a evaluácie. Naviac sa venuje metodologickej podpore, kontrole kvality, a riadeniu evaluačných tímov a zadaní.

Dagmar iniciovala vznik Slovenskej evaluačnej spoločnosti a podieľa sa na jej činnosti. Je autorkou prvej slovenskej príručky o monitorovaní a hodnotení a je členkou Európskej evaluačnej spoločnosti.

Dietmar
Dietmar Aigner, spoločník D&D, má viac ako 19 rokov medzinárodných skúseností s verejnou i súkromnou sférou v oblasti analýz, monitorovania a evaluácií. Dietmar má značné skúsenosti s realizáciou evaluácií a vedením tímov k stanoveným cieľom. Pravidelne pracuje na evaluáciách pre Európsku komisiu, národné inštitúcie a medzinárodných donorov v súlade s najvyššími etickými a profesionálnymi štandardami. Dietmar má veľmi dobré komunikačné a reportovacie zručnosti. Rozumie fungovaniu politík a rozvojových intervencií. Má značné skúsenosti s prácou s vládnymi úradníkmi a pracovníkmi medzinárodných agentúr.

Jednou z jeho kľúčových kompetencií je schopnosť pracovať v multi-disciplinárnych oblastiach a budovať efektívne pracovné vzťahy v rôznych kultúrach.

Experti

Steve-Bild
Steven O’Connor
má dlhodobé skúsenosti ako evaluátor programov ako aj administrátor fundov rozvojovej pomoci a predvstupovej pomoci EÚ.  Steve pracoval na evaluáciách EÚ predvstupovej pomoci v niekoľkých krajinách. Má značné skúsenosti aj ako školiteľ v oblasti evaluácie rozvojovej pomoci. Steve býva v Prahe a je zakladajúcim členom Českej evaluačnej spoločnosti. Je tiež aktívnym členom niekoľkých českých neziskových organizácií.

Peter Hall má bohaté skúsenosti s monitorovaním, hodnotením a vývojom evaluácií nakoľko 7 rokov pôsobil ako stály vedúci evaluačných tímov pre EÚ PHARE program v Poľsku na Slovensku a v Maďarsku, kde zodpovedal za fungovanie evaluácií, ich riadenie a kontrolu kvality. Riadil množstvo strategických evaluácií v strednej a východnej Európe, Afrike a v Latinskej Amerike. Peter dlhodobo pôsobí ako poradca pre evaluáciu projektov v EBRD a je členom Európskej evaluačnej spoločnosti.

find my phone